• Folt Bolt

Magdalena Godawa - makkireQu


makkireQu by Folt Bolt

Makkirequ is from Poland. My name is Magdalena Godawa and my pasion is recyclig art and recyclin design.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nazy­wam się Mag­dalena Godawa. Moje “chomikowanie” prze­rodz­iło sie w recyk­lin­gowanie. A przetwarzanie stało się moją pasją, pracą, życiem!

Mate­ri­ały do moich poszuki­wań inspirują mnie do kole­jnych pomysłów i zna­j­duję je dosłownie wszędzie. Gdy­bym tylko miała więcej czasu…

Mieszkam i pracuję w małej miejs­cowości w woj lubuskim. nieopo­dal lasu. W mojej okol­icy jest cicho, spoko­jnie, zielono i bardzo mal­own­iczo. Moje otocze­nie skła­nia mnie do reflek­sji: jak zachować piękną przy­rodę żyjąc nowocześnie? Czym jest ekolo­gia w codzi­en­nym życiu? Jakie mam możli­wości wprowadza­nia do życia przed­miotów i ozdób, których pro­dukcja nie wymaga wielkiego prze­mysłu, ale pochła­nia wyt­wory fab­ryk i kon­cernów? Jak z pozoru wyko­rzys­tane i porzu­cone przed­mioty przy­wró­cić do obiegu i sprawić aby stawały się wyjątkowymi obiektami?

Kilka lat temu jako mate­riał do dzi­ałań plas­ty­cznych zafas­cynowała mnie gruba i elasty­czna guma pochodząca z kur­tyn odd­ziela­ją­cych strefy mag­a­zynowe. Miedzy innymi z ich uży­ciem wykonuję kolaże. KOLAŻE mag­dalena godawa

Ze skrawków mate­ri­ałów szyję patch­workowe tore­bki, kos­me­ty­czki, torby i pokrowce na dro­bi­azgi. makkireQu szyje

Ale tym, co fas­cynuje mnie szczegól­nie jest papier maku­latur­owy. A najbardziej pochodzący z najkrócej ‘żyją­cych’ ulotek i mag­a­zynów telewiz­yjnych oraz codzi­en­nej prasy. Okazuje się być doskon­ałym mate­ri­ałem do wypla­ta­nia przed­miotów codzi­en­nego użytku takich jak kosze, tore­bki i biżuteria.

Bardzo lubię dzielić się moimi pomysłami zacz­erp­nię­tymi z rękodzieła ludowego. Chęt­nie prowadzę warsz­taty w różnych częś­ci­ach Pol­ski i zdradzam tajniki recyk­lin­gow­nia makulatury.

Równie chęt­nie współpracuje z innymi Pro­jek­tan­tami, architek­tami i deko­ra­torami wnętrz. np.wnętrze restau­racji Zapiecek w CH Arkadia

przykła­dem takiej współpracy są pro­jekty Katarzyny Herman-Janiec –Pro­tein Design PLECIUGA oraz PLECIAKI

Find me here:

etsy

website

facebook

Pinterest

flickr

#collage #paperart #poland

144 views0 comments

Recent Posts

See All

RA